DOLAR: 2.94 TL
EURO: 3.32 TL

Bireysel Öğretim Teknikleri

2 yıl önce
225 kez görüntülendi

Resim bulunamadı

 

BİREYSEL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

Bu teknikler daha çok öğrencilerin sınıf dışı öğrenmelerinde yararlı olacak tekniklerdir. Bu teknikler şunlardır:

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM (KELLER PLANI)

•Özel ders alan bir öğrencinin sınıftaki öğrencilerden daha başarılı olduğu varsayılırsa, öğretimin de bireysel öğretime dönüştürülmesi olası görülmektedir.

•Ancak her öğrenci için özel ders verecek öğretmen bulunması olanaksız olduğundan sınıf içinde kullanılan teknikler değiştirilerek bireysel öğretime geçmek daha doğru olacaktır.

Öğrenciler arasındaki bireysel farklar, öğrencilerin öğrenme hızlarında da farklılıklar olduğunun göstergesidir. Bu sebeple her öğrencinin öğrenme hızına uygun düşecek bir öğretimin yapılması, öğretimin  bireyselleştirilmesi  gerekmektedir.

•Bireysel öğretim tekniği kullanılırken öğretmen ve öğrencilere yeni roller düşmektedir. Her şeyden önce öğretim öğrenci merkezli olmalıdır. Öğretmenin rolü öğrenci merkezli öğrenme etkinliklerini yönetmek ve düzenlemektir.

•Öğrenciler de öğretim etkinliklerine aktif olarak katılma, nasıl öğreneceklerini kararlaştırma, sınav tarihini saptama gibi sorumlulukları üstlenirler.

•Yapılacak grup çalışmaları ise daha çok okuma parçalarıyla ilgili tartışmalı soruların cevaplandırılmasına, kompozisyon yazmaya ya da kısa konuşmalar hazırlamaya dönük olmalıdır.

•Öğretmen belirlediği kazanımları öğrencilerin kazanıp kazanamadıklarını belirlemek için ünite sonlarında izleme testleri uygular. Bireysel gereksinimlere dönük grup çalışmalarında değişik etkinliklere yer verilerek öğrencilerin değişik çalışmalar yapmaları sağlanabilir. Bunun için:

 

1- Dönüşümlü Günlük Çalışmalar:

Bu çalışmalarda her öğrenci kendini yetersiz bulduğu konularda daha iyi yetiştirmek için düzenlenen sınıf-içi öğretim etkinliklerine katılır.

•Sınıfta değişik etkinlikler için yeter sayıda grup oluşturulur ve her grupta bir konu üzerinde çalışmalar yapılır. Herbir grup bir konuyu bitirdikten  sonra eksik oldukları diğer bir konuya çalışır. Bu grupların başına o konuyu iyi öğrenmiş öğrenciler grup lideri olarak konur, ayrıca öğretmen tarafından hazırlanan araç-gereçlerle grup çalışmaları desteklenerek daha etkili bir çalışma yapılması sağlanır.

 

2- Beceri Geliştirme Çalışmaları:

•Sınıf içinde beş küme oluşturulur. Bu kümelerden dördü sözgelimi ana dil ya da yabancı dil öğretiminde  temel  beceriler  olarak  bilinen  dinleme,

konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirme amacına, beşinci küme de öğrencileri yönlendirmeye dönük olarak çalışır.

•Örneğin; birinci kümede dinlediğini anlama becerisini geliştirmeye dönük çalışmalar yapılır. Bu çalışma teyp, kaset, video ya da bilgisayardan yararlanılarak yapılabilir.

•Ikinci kümede eğitsel oyunlar, panel, açıkoturum, münazara gibi tekniklerden de yararlanılarak konuşma becerisini geliştirici etkinliklere yer verilir.

•Üçüncü kümede sessiz okuma, okuduğunu anlama, varsa ders kitabında amaç dilin kullanımıyla ilgili zorlukların giderilmesine yardımcı olacak gramer açıklamalarının yapıldığı, daha çok okuma becerisini geliştirmeye dönük etkinliklere yer verilebilir.

•Dördüncü kümede ise alıştırma kitabı ya da diğer ders malzemelerinden yararlanılarak yazma becerisini geliştirmeye dönük etkinliklere yer verilebilir.

•Beşinci kümede ise öğrencilerin öncelikle hangi kümeden işe başlamaları gerektiği konusunda bilgi verebilmek için yönlendirme çalışmalarına yer verilebilir.

 

3- Planlı Grup Çalışmaları:

•Öğrencilerin bir akademik yılda ya da sömestri de kazanmaları gereken becerileri belli bir plan ve sıra içinde grup çalışmalarına katılarak tamamlarlar.

•Birinci grupta bir öğrenci altı haftalık dinlediğini anlama becerisini geliştirici programa katıldıktan sonra ikinci gruba geçip orada yine beş ya da altı haftalık olarak planlanmış konuşma becerisini geliştirme programına devam eder.

•Bu şekilde bir yılda alması gereken bilgileri ve becerileri belli bir sıra içinde tamamlamış olur.

•Bu sıralamada yine öğrencilerin kendi gereksinimleri ön planda tutulur.

 

4- Düzey Geliştirme Çalışmaları:

•Öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine ve öğrenme hızına göre sağlıklı sınıflandırmalar yapmak esastır.

•Bu sınıflandırmalarla öğrencinin hangi düzeyde öğretime katılacağı belirlenecektir. (Örneğin başlangıç, orta ve ileri)

•Bu düzeylere göre gruplara yerleştirilen herbir öğrencinin kendi düzeyi geliştirilmeye çalışılır.

•Böylece öğrencinin gereksinimlerine uygun bir öğretim sağlanmış olur.

 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM: Bu konuya öğrenme-öğretme modelleri yaklaşımları ve stilleri konusunda değinilecektir.

 

PROGRAMLI ÖĞRETİM: Bu konuya öğrenme-öğretme modelleri yaklaşımları ve stilleri konusunda değinilecektir.

 

A-SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

Gezi: Bilişsel,duyuşsal ve devinişsel alanla ilgili hedef davranışları kazandırmada kullanılan bir tekniktir.

•Okul ve sınıf çalışmalarını tamamlamak, ünitede yer alan konuları doğal ortamında  görmek  ve okul ile yaşam arasındaki bağı kurmak amacıyla yapılan planlı ziyaretlerdir.

•Öğrencileri gerçek durumlarla yüzyüze getirmede, bilgileri gerçek kaynağından elde etmede kullanılır.

•Amaç, yer ve izne göre gezi planı öğrencilerle hazırlanır.

•Gezi plana göre gerçekleşilir ve sınıfta tartışılarak gezi değerlendirilir.

 

Gözlem: Sistematik olarak doğal ya da toplumsal olayları inceleme verileri kaydedip bir yargıya varma süreci olarak anlatılabilir.

•Doğrudan bilgiyi edinme olanağı sağlayarak, kalıcı bilgiler elde edilir.

•Burada öğrencinin bir sürece bilinçlice katılması, yani gözlemi, kurallara uygun olarak yapması gereklidir.

•Bu teknikte öğrenciye kazandırılacak davranışlar en az uygulama düzeyinde olmalıdır.

 

Sergi: Doğal, toplumsal, kültürel ürünlerin bilgi ve beceri elde etmek için kişilere sunulduğu etkinliklerden biridir.

•Sergiye gitmek gezinin kurallarına göre yapılmalıdır.

•Ürün sergileri, resim, karikatür, heykel gibi sergiler, kitap fuarları gibi etkinlikler gezilebilir.

•Sergi, öğrencinin yaratıcılığını, üretkenliğini ve becerilerini geliştirir.

•Sanatsal bir bakış açısı kazandırabilir. Sergi düzenlenirken her öğrencinin görev alması sağlanmalıdır.

 

Görüşme: Sınıfta işlenen konularla ilgili uzman kişilerden sözel iletişim yoluyla doğrudan bilgi edinmek amacıyla kullanılır.

•Bu teknik öğrencinin uzmanlarla sınıf dışında gerçekleştirebileceği gibi, sınıfa kaynak kişi (uzman) getirerek de gerçekleşebilir.

•Görüşmede hedefler doğrultusunda sorulacak sorular ve zaman sınırı belirlenmelidir.

 

Özellikleri:

•    Öğrenci merkezlidir.

•    Doğrudan bilgi edinme imkanı sağlar.

•    Değişik kişilerle iletişim kurmayı geliştirir.

Duyarak ve söyleyerek öğrenme temellidir.

 

Sınırlılıkları: İletişim becerileri yüksek olmayan öğrencilerin katılımını sağlamak zordur.

 

Proje: Bilimsel yöntemin basamaklarına göre düzenlenmelidir.

•Her öğrenci ilgi duyduğu alanda proje alabileceği gibi, bir grup da alabilir.

•Eğer gruba veriliyorsa herkesin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmelidir. Bu  teknikte bilişsel, duyuşsal, devinişsel alanın üst derecedeki hedef davranışları  kazandırılabilir.

•Proje öğrencinin araştırma etkinliğine dayalı bir tekniktir.

•Proje tekniğinde sorunu bir grup almışsa herkesin görevini yapıp yapmadığı değişik ve uygun zamanlarda  yoklanmalıdır.

 

Ödev: Öğrencileri, yeni öğrenilecek ünite veya konuya hazırlamak, konuyu beraber işlemek, öğrenmeyi kolaylaştırmak, konu eksiklerini tamamlamak ve öğrencilerin dersle ilgili anlayamadığı konuları anlamasını sağlamak için yaptırılan çalışmalara denir.

 

Ödevlerin Özellikleri: Ödev  açık,  net  ve  anlaşılır  olmalıdır,  eğitsel değer taşımalıdır.

•    Öğrenci merkezlidir.

•    Ev  ödevleri  öğrencilerin  seviyelerine  uygun olmalıdır.

•    Hem bireysel hem de grupla çalışmaya uygundur.

•    Ödev verilme zamanı ve ödevin hazırlanması için ayrılacak zaman çok dikkatli seçilmelidir.

•    Konuların tekrarı için uygundur.

•    Öğrenciye anında geribildirim verilmelidir.

•Genellikle yazılı olmakla beraber sözlü ev ödevleri de bulunabileceği gibi, genellikle bireysel olmakla beraber grup halinde yapılan ev ödevleri de bulunabilir.

•Ev ödevlerine evde veya yakın çevredeki birçok yetkin kişi yardım edebilir, ama kaynak gösterme ve malzeme temininin dışında öğretmenin doğrudan yardımı pek olmaz.

•Ödevlerin derste öğretilmeyen ya da yetiştirilemeyen durumlarda kullanılması uygun değildir.

 

Ev Ödevinin Yararları:

•Öğrencinin öğrendiklerini pekiştirmesini sağlar.

•Öğrencinin bireysel çalışmasını, yaratıcılığını, görev yapma bilincini geliştirir, kendi kendini kontrol duygusunu geliştirir.

•Öğrencilerin ders dışındaki boş zamanlarını eğitsel ve faydalı çalışmalarla geçirmelerini sağlar.

•Öğrenciye bağımsız olarak çalışabilme sorumluluğunu verir.

•Öğrenmeyi kontrol etmede iyi bir araçtır.

 

Ev Ödevinin Sakıncaları:

•Okula karşı isteksiz olan öğrencilere, ağır ev ödevleri verilirse bu isteksizlik daha da artabilir.

•Öğrencinin ödevi kendisinin yapıp yapmadığını belirlemek zordur.

•Öğretmenin her  öğrencinin  ödevini  kontrol edip geribildirim vermesi çok uzun zaman alır.

•Yanlış kullanıldığında ceza gibi algılanabilir.(ödev ceza amacıyla kullanılmamalıdır)

Modelin temelini, bilgi ünitelerinin adım adım öğrenciyi ilerlemeye yöneltecek şekilde düzenlenmesini öngören  "küçük adımlar ilkesi"

Öğrenme işinin öğrencinin kendisi tarafından yapması gerektiğini vurgulayan "etkin katılım ilkesi"

 

Öğrencilerin başarmak zorunda olduğu, güdülemeyi artıracağı için soruların öğrencilerin başarabileceği güçlükte olmasını öngören "başarı ilkesi"

 

Bireysel Öğretim Teknikleri Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık