DOLAR: 2.69 TL
EURO: 3.02 TL

Eğitimde Sistem Yaklaşımı

1 yıl önce
608 kez görüntülendi

Resim bulunamadı

 

EĞİTİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI

A-AÇIK SİSTEM

Bir açık sistem; girdi, işlem, çıktı ve dönütten oluşan ve en az bir hedefi gerçekleştirmek üzere örgütlenip uygulamaya konan ve her uygulama sonucuna göre yeniden düzenlenen dirik bir örüntüdür.

Aralarında sıkı bir ilişki olan girdi, işlem, çıktı ve dönütteki herhangi bir değişiklik, sistemi de tümden etkiler ve değiştirir. Öğelerden birinin ya da ikisinin bulunmaması sistemin türünü ve yapısını belirler.

 

Eğitim açık bir sistemdir. Çünkü sistem; en az bir hedefi gerçekleştirmek üzere uygun ve değişik öğelerden oluşan dirik bir örüntü olarak tanımlanabilir.

 

GİRDİLER

Sistemin hedefine ulaşmak için dışarıdan alınan ve gerekli olan her türlü malzeme girdi olarak düşünülebilir. Bir sistemin girdileri işlenmiş, işlenmemiş ya da yarı işlenmiş maddeler, para, enerji, insan, bilgi, beceri, alışkanlık, ısı, ses, renk vb olabilir. Her sistemin girdisi, o sistemin hedefine uygun nicelik ve nitelikte olmalıdır.

Eğitim-öğretimde girdiler şunlardır:

Öğrenci sayısı, öğrencinin yaşı ve cinsiyeti: Okula, sınıfa, kursa alınan öğrencilerin sayısı, yaşları ve cinsiyetleri

Öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyi: Öğrencinin bir okula, derse ve kursa girmeden önceki bilişsel ve duyuşsal ön yaşantısı

Yatırım: Eğitim-öğretim için harcanan emek ve para

Araç-gereç ve donanım: Eğitim sistemi için gerekli olan, satın alınan veya hibe edilen her türlü araç-gereç ve donanım

Yiyecek, içecek, giyim, kuşam, enerji: Özellikle yatılı okullarda yiyecek, içecek, giyim, kuşam, tüm okullarda ise; aydınlatma, ısıtma, havalandırma

Yeni bilgi: Sisteme çevresinden ve bağlı olduğu üst sistemlerden gelen her türlü emir, yasa, yönetmelik, tavsiye, eleştiri, araştırma, inceleme

Okula yeni alınan ya da atananlar: Yeni alınan ve atanan yönetici, öğretmen ve hizmetli

 

Eğitimde Sistem Yaklaşımı-nda İşlemler

Sistemin girdilerinin hedefler doğrultusunda işlendiği, biçimlendiği, yeniden oluşturulduğu yani istendik ürün durumuna getirildiği bölüme işlemler adı verilir. İşlemlere eğitimde “kara kutu” adı da verilir. Açık sistemin işlemler bölümünde hedefi gerçekleştirmek için tek bir yol ya da örüntü yoktur. Başka yol ya da örüntüler kullanılarak da aynı hedef gerçekleşebilir.

Eğitim-öğretimde işlemler şunlardır:

Ünite sırası ve niteliği: Üniteler hedef davranışlarla ilgili, çağdaş ve bilimsel bilgiyle donanık, basitten karmaşığa, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa olmalıdır.

Pekiştireç, dönüt, düzeltme ve ipucu: Pekiştireç öğrenciye uygun olmalı ve doğru zamana ve ya davranışa verilmeli, ipucu; doğru yanıt gelmediği zaman, öğrencinin yanıtı  bulması için ortama sunulan hatırlatıcı, sorunu çözücü uyarıcılar olmalı, düzeltme ise; eksik ve yanlış yanıtları doğrusu ile değiştirmek için işe koşulan uyarıcılardır.

Öğrenci katılımı: Öğrenci öğretim aktivitelerine etkin olarak katılmalıdır. Bu sebeple öğrenci merkezli bir öğretim yapılmalıdır.

Araç ve gereçler: İstendik davranışları öğrencilere kazandırmada kazanımlarla tutarlı araç-gereçler kullanılmalıdır.

Öğrenme-öğretme  strateji,  yöntem  ve teknikleri: Öğrencilerin istenilen kazanımlara ulaşmalarını sağlamak için eğitim durumları doğru yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerle organize edilmelidir.

Bilişsel süreçler: Kazanımların düzeyi ile zihinsel süreçler arasında anlamlı ilişkiler vardır. Bu sebeple bilişsel alana uygun düşünce biçimleri kullanılmalıdır.

Öğretmen: İstendik davranışları kılavuzlayan önemli öğelerden biri de öğretmendir. Öğretmen alanında ve mesleğinde gerekli tüm özelliklere sahip olmalıdır.

Öğretme ortamının fiziksel koşulları: Öğretme ortamında her türlü eğitim ihtiyacına uygun  laboratuar,  kitaplık,  kütüphane,  konferans salonu vb mekanlar olmalı bu mekanlar temizliği, aydınlatması ve düzeniyle eğitim-öğretime uygun olmalıdır.

Zaman: Kazanımların elde edilmesi için yeterli zaman verilmelidir. Ders saatleri iyi organize edilmeli gereğinden fazla veya eksik süre verilmemelidir.

Sevgi: Öğretmen, öğrencilerine karşı hoşgörülü, sevecen ve sıcak olmalı, onların gelişimine katkı sağlamalıdır.

Biçimlendirme  ve  yetiştirmeye  dönük değerlendirme: Not verme kaygısı güdülmeden, öğrenme eksikliklerini belirleme ve gidermeye dönük değerlendirme yapılmalıdır. Öğrenme eksiklikleri ve öğrenmeyi olumsuz etkileyen etmenler bu değerlendirme türü ile giderilmelidir.

 

ÇIKTILAR

Girdilerin işlemler bölümünden hedefler doğrultusunda biçimlendirilip oluşturulmasının sonunda ortaya çıkan ürünlerin tümüdür. Çıktılar hedefe ne derece yaklaşıyorsa sistem o derece etkili, tutarlı, verimli; ne derece uzaklaşıyorsa o kadar etkisiz, tutarsız ve verimsizdir.

Eğitim-öğretimde aşağıdaki çıktılar ölçülebilir:

Öğrenci sayısı, yaşı ve cinsiyeti: Okula giren ve okuldan mezun olan öğrencilerin sayısı, yaşı ve cinsiyeti belirlenebilir.

Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sezgisel erişisi: Okula, sınıfa, derse, kursa giren öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sezgisel alanların her bir basamağındaki erişileri saptanmalıdır.

Beklenmedik, fakat istendik davranışlar: Yetişekte hedeflenmediği halde, öğrencilerin eğitim ortamında kazandıkları davranışların niteliği ve niceliği eğitimin çıktılarındandır.

Beklenmedik ve istenmedik davranışlar: Eğitim sisteminin sonunda, öğrencilerde gözlenen ve ölçülen; fakat yetişekte olmayan istenmedik davranış değişiklikleri de çıktı olarak nitelendirilir.

Okulda yapılıp ortaya konulan ürünlerden elde edilen kazanç: Eğer okul ekonomik yaşama mal ve hizmet üretiyorsa (meslek liseleri gibi) dönem sonunda ortaya çıkan ürünlerde eğitimin çıktılarıdır.

Yeni deneyim: Sürecin sonunda okul yöneticileri, öğretmenler, hizmetliler, aileler ve diğer kurumlar yeni görüş, düşünce ve tezlere sahip olmaları da çıktı olarak kabul görür.

 

DÖNÜT

Hedefin gerçekleşme derecesine bakılarak sistemin işleyip işlemediğini, işlemeyen yanların neler olduğunu, bunların nasıl ve ne yolla giderileceğini belirlemek amacıyla yapılan tüm etkinliklerdir. Dönüt, sistemin eksik yanlarını gidermede, işlemeyen öğeleri işler duruma getirmede ya da sistemden çıkarmada kullanılabilir. Dönüt yoluyla sistem onarılıp düzenlenebilir, yeniden işler duruma getirilebilir. Dönüt sürekliliğe sahiptir ve sistemin her basamağında kullanılabilir. Dönüt sistemin kendi kendini düzenlemesini  sağlar.

 

B-YARI AÇIK SİSTEM: Yarı açık sistem; girdiler, işlemler ve çıktılardan oluşur. Sistemin yeterli ve düzenli bir dönütü yoktur. Sistemin hedefi ne derece gerçekleştirdiğini; gerçekleştiremediyse bunun hangi öğe ve değişkenlerden kaynaklandığını belirlemek, gerekli düzeltme, onarma, yenileme işlemlerine gitmek yeterli ve sürekli dönüt olmadığından olanaklı değildir. Bu nedenle gelişigüzel etkinliklerle sistemin aksaklıkları düzeltilmeye çalışılır.

 

C-KAPALI SİSTEM: Kapalı sistemlerin ya yeterli girdisi ya da yeterli çıktısı yoktur. Dolayısıyla kapalı sistemlerde dönüt de bulunmaz.

 

Eğitimde Sistem Yaklaşımı Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık