DOLAR: 3.00 TL
EURO: 3.37 TL

10.Sınıf Tarih Ders Notları

1 yıl önce

Kuruluş Dönemi(1299-1453)   Padişahları:   Osman Bey Orhan  Bey I.Murat (Hüdavendigar) I.Bayezid (Yıldırım) I.Mehmet (Çelebi) II.Murat   Kuruluş Devri Politikaları:   Anadolu siyasi birliğini sağlama politikası Fetih politikası İskan ve hoşgörü politikası   Kuruluş Devri Başkentleri:   Söğüt,İznik,Bursa,Edirne   Osmanlı Devleti'nin Genel Özellikleri   -  Osmanlı tarihi, Anadolu Türkiye tarihinin 4. dönemini oluşturur. -  Türk devletleri içinde en uzun süre yaşayan ve en geniş sınırlara ulaşanıdır. -  Türk Devletleri içinde merkezi otoritesi en güçlü olanıdır. -   Kültür ve uygarlık alanında en çok ilerleyen Türk Devleti'dir. -   Mutlak egemenlik haklarını hükümdar kullanır. Ancak, I. Ahmet dönemine kadar veraset yasası belirgin değildir. -  Şeriat hukuku...

1 yıl önce

1. Selçuklular zamanında devlet içinde küçük beylikler halinde yaşayan atabeylikler vardı. Osmanlılarda böyle bir durumun olmayışı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A) Devletin hükümdar ve soyundan gelenlerin ortak malı olması B) Güçlü bir merkezi yönetimin kurulması C) Beyliklerin Osmanlı Devleti'ne bağlanması D) Osmanlı devlet yönetiminin Selçuklular'a benzemesi E) Osmanlı devlet örgütünde Bizans'ın örnek alınması   2. Aşağıdakilerden hangisi, Kuruluş Devri Osmanlı padişahlarının siyaseti olarak gösterilemez? A) Bizans'ın iç karışıklıklarından faydalanma B)...

1 yıl önce

- İstanbul’un Fethinden, Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümüne kadar olan dönemdir.   Dönemin Padişahları:  II.Mehmet (Fatih)        1451-1481  II.Bayezid                    1481-1512  I.Selim (Yavuz)           1512-1520  I.Süleyman (Kanuni)   1520-1566 (46 yıl)  II.Selim (Sarı Selim)   1566-1574  III.Murat                    1574-1595   FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİ(1451-1481):   -İstanbul Fethedilerek başkent yapıldı. -Osmanlı çok uluslu ,imparatorluk konumuna yükseldi -Kırım’ın fethi ile Karadeniz Türk gölü haline geldi ve ipek yolunun kontrolü Osmanlıya geçti -Venediklilerin Osmanlı devletine karşı bir haçlı ittifakı oluşturmasını engellemek için Osmanlı tarihinde ilk defa Venediklilere karşılıksız olarak ticari ayrıcalıklar (kapitülasyonlar) verildi.   Ayrıca Bu dönemde;   - ...

1 yıl önce

1. Osmanlı Devleti'nin, Kanuni zamanında yapılan Mohaç Savaşı ile Macar ordusunu imha ederek, Macaristan'ı bağlı bir devlet haline getirmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? A) Osmanlı – Rus Savaşlarının başlamasına B) Osmanlı – Avusturya Savaşlarının başlamasına C) Osmanlı – Fransa Savaşlarının başlamasına D) Osmanlı – İran Savaşlarının başlamasına E) Osmanlı – Venedik Savaşlarının başlamasına   2. Ümit Burnu'nu dolaşarak Hint okyanusuna yerleşen Portekizlileri bölgeden çıkarmak için Kanuni döneminde...

1 yıl önce

MERKEZ TEŞKİLATI Devlet Yönetimi -  Osmanlı Devleti'nin başına Al-i Osman diye adlandırılan Osmanlı ailesi dışında, başka bir sülaleden hükümdar getirilmemiştir. -Devletin başında her konuda en yetkili kişi olarak padişah bulunur.Osmanlı devleti padişah tarafından yönetildiğinden monarşik, din kurallarına göre yönetildiğinden teokratik bir devlettir. -Padişahların yayınladıkları fermanlarda ve diğer emirlerinde şeyhülislamdan fetva almak zorunda olmaları Osmanlı'da mutlak monarşinin olmadığını gösterir. Osmanlının kuruluşundan yıkılışına kadar Osmanlı Devletinde; Monarşi,Teokrasi,Meşrutiyet gibi yönetim şekilleri uygulanmıştır.     Sancağa...

1 yıl önce

EKONOMİ Osmanlı Devleti’nde ekonominin temelini,tarım,hayvancılık  ticaret ,esnaf ve zanaatkarlık  oluştururdu.   TOPRAK SİSTEMİ: Osmanlı devletinde büyük ölçüde toprağın mülkiyeti devlete kullanma hakkı vatandaşa aittir.   NOT:Tımar sistemi, Osmanlı Devleti'nde hem askeri gücü, hem de ekonomik ve sosyal yapıyı doğrudan etkilemiştir.   SORU: Osmanlı ülkesinde, tımar sisteminin aşağıdakilerden hangisinin düzenli biçimde yürütülmesinde doğrudan etkili olduğu savunulamaz?   A) Güvenlik       B) Maliye       C) Ticaret      D) Askerlik        E) Tarım   CEVAP:C   TİCARET   Osmanlı Devleti ticaretin gelişmesi için   -Han ve kervansaraylar yapmış , -Ticaret yollarının güvenliğini...

1 yıl önce

  ​   NOT:17.Yüzyıldan sonra medreselerde pozitif bilimlerin okutulmaması ve beşik ulemalığı sisteminin yaygınlaşması medreselerin bozulmasına ve eğitim kalitesinin düşmesine neden olmuştur.   NOT:Yeni tarz okulların yanında medreselerinde kapatılmamış olması ve faaliyetlerine 1924 yılına kadar devam etmeleri  eğitimde ikiliği ortaya çıkarmıştır.Osmanlı Eğitim sistemi laik değildir ,eğitimde birlik te yoktur.     ÖNEMLİ BİLİM ADAMLARI:   Davud-u kayseri: esas uzmanlık alanı  tasavvuf ve kelamdır. Orhan bey döneminde yapılan ilk medresede ders veren ilk müderristir. Kadızade-i Rumi:Matematik-...

1 yıl önce

1. Osmanlı Devleti'ni kendinden önceki Türk devletlerinden ayıran özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Merkezi devlet olması B) Fetih politikası izlemesi C) Çokuluslu devlet olması D) Medreseler açması E) İslam devleti olması   2. Osmanlı Devleti'nde; - Kuruluş yıllarında "ülke hanedanın ortak malıdır" anlayışı geçerlidir. - I. Murat döneminde "ülke padişah ve oğullarının malıdır." anlayışı kabul edilmiştir. - I. Ahmed döneminde "Padişahlığın hanedanın en büyük ve aklı başında olana geçmesi" kuralı getirilmiştir. Bu bilgilere bakılarak...

1 yıl önce

1.Osmanlı Devleti’nde toprağını üç yıl üst üste boş bırakan çiftçinin elinden toprağı alınır,bir başka çiftçiye verilirdi. Osmanlı devletinin bu uygulama ile elde etmek istediği  temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?   A)Üretimi sürekli hale getirmek B)Asker ihtiyacını masrafsız bir şekilde karşılamak C)Toprakları denetim altında tutmak D)Merkezi otoriteyi güçlendirmek E)Vergilerin daha kolay toplanmasını sağlamak    2.Osmanlı devletinde belirli bir veraset sisteminin olmaması taht kavgalarına neden olmaktadır.  Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde yapılan düzenleme...

1 yıl önce

Bilim ve Teknolojide Gelişmeler Barutun Ateşli Silahlarda Kullanılması : Barut ilk defa Çinliler tarafından kullanıldı. Avrupalılar Haçlı Seferleri sırasında barutla tanıştı. İngilizler Yüzyıl Savaşları'nda ilk kez barutu toplarda kullandı. Savaş topunun kullanımının artması ile feodal yönetimler yıkıldı.   Pusulanın Bulunması : Pusula ilk defa Çinliler tarafından kullanılmaya başlandı. Pusulanın gemicilik alanında kullanılmaya başlanması ile açık denizlerde seyahat kolaylaştı.   Kağıt ve Matbaa : Matbaa ilk defa Çinliler tarafından...

Yukarı Çık