DOLAR: 2.88 TL
EURO: 3.13 TL

Çağdaş Türk Ve Dünya Tarihi

1 yıl önce

1. İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı’ndan sonra savaş sonrası düzene ilişkin politikalarını aşağıdakilerden hangisinde belirlemişlerdir? A) Londra Konferansı B) Paris Barış Konferansı C) Yalta Konferansı D) San Remo Konferansı E) Briand- Kellog Paktı   2. Basmacı Hareketi’ne katılarak Türkistan’ın bağımsızlık mücadelesine katılan ancak Ruslar tarafından şehit edilen Osmanlı subayı kimdir? A) Cemal Paşa          B) Talat Paşa           C) Enver Paşa D) Refet...

2 yıl önce

1. I. Dünya Savaşı’nın aşağıdaki özel nedenlerinden hangisinde sömürgecilik yarışının etkisinden söz edilemez?   A) Almanya ile İngiltere arasında ortaya çıkan siyasi ve ekonomik rekabet B) Siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya’nın hammadde ve pazar arayışında olması C) Fransa’nın Sedan Savaşı sonucunda Almanya’ya kaptırdığı Alses Loren bölgesini geri almak istemesi D) Rusya’nın boğazları ele geçirerek sıcak denizlere açılmak istemesi E)Osmanlıların duyun-u umumiye idaresinden ve kapitülasyonlardan kurtulmak istemesi   2. Bolşevik...

2 yıl önce

1. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya savasına yol açan gelişmelerden biri değildir? A)Almanya’nın versay barış ant. Bozma çabaları B) Devletlerarasındaki silahlanma yarışı C) Almanya’nın Ren bölgesine asker göndermesi D) İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi E)-Türkiye’nin balkan devletleri ile balkan Paktını imzalaması   2. Aşağıdakilerden hangisi İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesini kolaylaştıran etkenlerden biridir? A) İtalya’nın hammadde ve Pazar arayışı B) Habeşistan’ı İtalya’ya yakın olması C)-Milletler Cemiyeti’nin etkili olmaması ve büyük devletlerin ortak bir...

2 yıl önce

1.Aşağıdakilerden hangisi, 1945–1975 yılları arasında özellikle Avrupa, ABD ve Japonya’da yaşanan ekonomik büyümenin nedenlerinden değildir?   A) Yüksek doğum oranı, B) Yeni teknolojilerin geliştirilmesi, C) Refah Devleti tarafından yürürlüğe konan sosyal yardımlar, D)Moda anlayışının değişmesi, E) Üçüncü dünya ülkelerinden gelen hammadde ve enerjinin düşük olması. 2.Aşağıdakilerden hangisi Marshall yardım planının ABD tarafından uygulamaya konulmasında ABD’ye doğrudan daha fazla yarar sağlar?   A) Avrupa ülkelerinin ekonomilerini yeniden yapılandırması, B)Amerikan ürünlerine gerekli...

2 yıl önce

1.Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyümenin yol açtığı bozukluklardan biri değildir?   A) Özellikle 1960’lı yıllarda fiyat düşüşüne engel olabilmek için önemli miktarlarda tarımsal ürünün imha edilmesi, B) Sanayileşmiş ülkelerdeki büyümenin dünyanın diğer bölgelerinin kaynaklarının kullanımıyla sağlanması, C)-Sendikaların kurulması, D) 1970’lere doğru, banliyölerde yaşayanlara dayatılan hızlı ve tekdüze yaşam tarzı, E) Geleneksel aile ve toplum değerlerinin zayıflamasıyla suç oranlarının artması. 2.Aşağıdakilerden hangisi 1960 askeri darbesinin sonuçlarından değildir? A)TRT ve Üniversitelerin...

2 yıl önce

1.Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde Gorbaçov’un başlattığı Glasnost ve Perestroyka politikalarının ortaya çıkardığı reformlar aşağıdakilerden hangisinin hızlanmasına ortam hazırlamıştır?   A)Sovyetlerin dağılması B) Soğuk Savaşın başlaması C) Yumuşama döneminin ortaya çıkması D) Komünist rejimin iktidara gelmesi E) II. Dünya Savaşı’nın bitmesi   2.Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin kuruluş amaçlarından biri değildir?   A)Birleşik bir Avrupa meydana getirmek B)Üye devletlerin yaşam seviyelerini yükseltmek C)Ortak Pazar oluşturmak D)Dünya barışına katkı sağlamak E)Üye devletlerin ekonomi politikalarını birbirine yaklaştırmak   3.Türkiye Cumhuriyetinin...

2 yıl önce

● 1918 yılından itibaren Türkistan'ın bağımsızlığı için ortaya çıkan millî ayaklanmalara ve mücadeleye Basmacı hareketi denir. ● Bolşevik İdaresi bu mücadeleye katılanların daha  önce “ çete ve basmacılık” faaliyetlerine katıldığını öne  sürerek bu Milli Mücadeleye “ Basmacılık” demişlerdir. ● Basmacı Hareketi 1918 yılında Korbaşı Ergaş'ın liderliğinde  Hokand şehrinde başladı ve kısa zamanda tüm  Türkistan’a yayılmıştır. ● 1921’e kadar Türkistan’da geçici hükümetler kurulmuş ancak başarı sağlanamamıştır.  Enver Paşa'nın...

2 yıl önce

a. Almanya – Versay ( Versailles ) Antlaşması (28 Haziran 1919)   ● Almanya Alses bölgesi ve Fransa’ya Saar bölgesini; deniz aşırı bölgelerini İngiltere, Fransa, Belçika ve Japonya’ya bıraktı. ● Almanya Avusturya ile birleşmemeyi garanti etti ● Almanya Yugoslavya ve Çekoslovakya’yı tanıdı ● Almanya ekonomik yükümlülüklere uyacağını ve savaş tazminatını vereceğini kabul etti ● Askerlik mecburi olmaktan çıkarıldı   b. Avusturya – Saint-Germain Antlaşması ( 10 Eylül 1919 ) ●...

2 yıl önce

Amerikan Cumhurbaşkanı  Monroe'nin, 2 Aralık 1823'de "Monroe Doktrini" olarak bilinen prensiplerini kongreye sunduğu doktrin. monroe doktrini :ABD’nin I. Dünya Savaşı’na kadar dış siyasetinin temelini oluşturmuştur.Avrupa'nın siyasi işlerine bulaşmamak ancak onlarla ticari faaliyetleri her türlü geliştirimek şeklinde özetlenebilir. I. Dünya Savaşı’na katılan ABD savaş sonrasında toplanan Paris Konferansı’nda istekleri yerine getirilmediğini görünce II.Dünya Savaşı’na kadar tekrar Monroe Doktrini’ne( yalnızlık politikası ) göre dış politikasını...

2 yıl önce

  20. yüzyıl Başlarında Dünyada Genel Durum   ● Avrupa’da İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa ve Rusya) ile İttifak Devletleri ( Almanya, İtalya ve Avusturya -Macaristan) arasındaki sömürgecilik rekabeti oldukça yoğunlaşmıştı. ( I. ve II. Fas Bunalımı) ● ABD, güçlenen ekonomisi için dünya ticaretinde söz sahibi olmaya çalışıyordu. ● Japonya, Meiji Restorasyonu’ndan sonra güçlenmiş ve Uzakdoğu’daki sömürge bölgeleri için Rusya’yla çatışmaya başlamıştı. ( 1904 Rus – Japon...

12
Yukarı Çık