DOLAR: 2.92 TL
EURO: 3.15 TL

İdare Hukuku Ders Notları

2 yıl önce

  Temyiz, idare ve vergi mahkemelerinin ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay dava dairelerinin verdiği nihai kararların hukuka uygunluğunun denetlendiği bir kanun yoludur.   İdari yargıda temyiz mercii Danıştay’dır.   İlk derece mahkemelerinin verdikleri nihai kararları temyiz edilebilir. Nihai karar, davayı sona erdiren kararlardır. Yargılama sırasında verilen “ara kararları”, nihai karar değildir; bunlar tek başlarına değil; ancak nihai kararla birlikte temyiz edilebilir.   Temyiz süresi otuz gündür....

2 yıl önce

İdari işleme karşı idare mahkemelerinde iptal davası açılması, idari işlemin yürütülmesini durdurmaz. Yürütmenin durdurulması, davacı tarafından ayrıca talep edilmelidir.   Yürütmeyi Durdurma Koşulları: Mahkemenin yürütmenin durdurulmasına karar verebilmesi için şu koşulların gerçekleşmiş olması gerekir (Anayasa,m.125/2,İYUK, m.27/2.5):   -       İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğmalıdır.   -       İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması gerekir.   -       Yürütmeyi durdurma kararı verilmesinin davacı tarafından istenmesi gerekir.   -       Yürütmeyi...

2 yıl önce

  Tam yargı davası, idari ve eylem ve işlemler neticesinde kişisel hakları doğrudan doğruya ihlal edilmiş olan kişilerin uğradıkları zararın giderilmesine istemiyle idari yargıda açtıkları davalardır.   1. Tam Yargı Davası - İptal Davası Karşılaştırması   Tam yargı davası ile iptal davası arasında bazı benzerlikler ve farklılıklar vardır:   - Her iki dava türüne de aynı yargılama yöntemi uygulanır.   - İptal davasına yalnız tek yanlı idari işlemler konu...

2 yıl önce

  İptal davaları, idari işlemler hakkında yetki, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile, hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalardır.   1. İptal Davasının Özellikleri:   -       İptal davasının konusu, idari işlemlerdir. İdari sözleşmelere karşı, idarenin eylemlerine karşı iptal davası açılamaz.   -       İptal davasının amacı, idari işlemin hukuka uygunluğu karinesini çürütmektir.   -       İptal, idari işlemin alınmasından itibaren, bütün hüküm ve sonuçlarıyla birlikte...

2 yıl önce

  Uyuşmazlık mahkemesi, bir başkan ve oniki asıl ve oniki yedek üyeden kurulur. Başkan, Anayasa Mahkemesi tarafından kendi üyeleri arasından seçilir. Üyelerin bir kısmı Yargıtay ve Danıştay’ın gösterdiği adaylar arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından seçilir. Üyelerin diğer kısmı ise, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesince gösterilen adaylar tarafından Cumhurbaşkanınca seçilir.   Uyuşmazlık mahkemesi adli, idari ve askeri yargı mercilerin arasındaki...

2 yıl önce

  Askeri idari yargı tek derecelidir. Yani, bu yargı kolunda ilk veya yüksek derece mahkemesi olarak tek mahkeme yer alır; o da Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM)dir. AYİM, 1971 yılında, 1961 Anayasasının 140’ıncı maddesinin değiştirilmesiyle kurulmuştur.   Askeri Yüksek İdari Mahkemesi, Askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini...

2 yıl önce

  (Kanun: Danıştay,   a)    İdare Mahkemeleri ile vergi mahkemelerinden verilen kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini inceler ve karara bağlar.   b)    Bu Kanunda yazılı idari davaları ilk ve son derece mahkemesi olarak karara bağlar.   c)    Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve teklifleri hakkında görüşünü bildirir.   d)   Tüzük tasarılarını inceler; kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma...

2 yıl önce

Bölge idare mahkemeleri İçişleri, Maliye Bakanlıkları ile Gümrük ve Tekel Bakanlığının görüşleri alınarak bölgelerin coğrafi durumları iş hacmi göz önünde tutularak Adalet Bakanlığınca kurulur ve yargı çevreleri tespit olunur.   Bölge idare mahkemeleri bir başkan ve iki üyeden oluşur.   Bölge idare mahkemelerinin görevleri şunlardır:   a) Yargı çevrelerindeki idare ve vergi maddelerinde tek hakimle verilen kararlara ve İdari Yargılama Usulü Kanununun    45’inci maddesinde sayılan kararlara karşı...

2 yıl önce

  a) Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları,   b) (a) bendindeki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklılarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları,   c) Diğer kanunlarda verilen işleri karara bağlamakla görevlidir.   Vergi mahkemeleri bir başkan ve yeteri kadar üyeden oluşur. Vergi mahkemeleri tek hakimli ve kurul halinde olmak...

2 yıl önce

  A.   İLK DERECE MAHKEMELERİ   İdari yargı kolunun ilk derece mahkemeleri “idare mahkemeleri” ve “vergi mahkemeleri”dir.  İdare ve vergi mahkemeleri İçişleri, Maliye Bakanlıklarının görüşleri alınarak ve bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacmi göz önünde tutularak Adalet Bakanlığınca kurulurlar ve yargı çevreleri tespit olunur.   İdare ve vergi mahkemesi başkan ve üyeleri “hakim” statüsündedir. Adli yargı  hakimlerinin tabi olduğu hukuki statüye tabidirler; hakimlik teminatına ve...

12
Yukarı Çık