DOLAR: 2.92 TL
EURO: 3.15 TL

Osmanlı Kültür Ve Medeniyeti

1 yıl önce

1. Osmanlı Devleti'nde yönetim, İslam hukukuna dayanır. Ancak, Osmanlı devlet anlayışını boyutlandıran bazı diğer unsurlar da vardır. Bunlar eski Türk geleneği ve fethedilen yerlerin daha önceki uygulamalarıdır. Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma kanıt olarak gösterilemez? A) Padişahın kanun koyarken şeriat ile çelişmemesi B) Hükümdarın halkı adaletle yönetmek zorunda olduğuna inanılması C) Hanedanın erkek bireylerinin taht üzerinde hak sahibi olması D) Özerklik verilen eyaletlerin yöneticilerinin kendi içinden...

1 yıl önce

1. Osmanlı Devleti'ni kendinden önceki Türk devletlerinden ayıran özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Merkezi devlet olması B) Fetih politikası izlemesi C) Çokuluslu devlet olması D) Medreseler açması E) İslam devleti olması   2. Osmanlı Devleti'nde; - Kuruluş yıllarında "ülke hanedanın ortak malıdır" anlayışı geçerlidir. - I. Murat döneminde "ülke padişah ve oğullarının malıdır." anlayışı kabul edilmiştir. - I. Ahmed döneminde "Padişahlığın hanedanın en büyük ve aklı başında olana geçmesi" kuralı getirilmiştir. Bu...

1 yıl önce

1. Osmanlı Devleti, kültür ve uygarlık alanında Anadolu Selçuklularından etkilenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bu etkilenmenin kanıtlarından biri olarak gösterilemez? A) Divan teşkilatının kurulması B) Vakıf toprak uygulaması C) Hükümdarların sultan unvanı kullanması D) Tımar sisteminin geliştirilmesi E) Osmanlı padişahlarının halife ünvanını kullanmaları   2. Osmanlı Devleti'nde toprak yönetiminde dirlik sisteminin uygulanışı çok ayrıntılı bir şekilde belirlenmişti. Aşağıdakilerden hangisi, dirlik sahiplerinin görevlerinden biri değildir? A) Tımarlı sipahi yetiştirmek B) Vergi toplamak C) Bulundukları bölgenin...

1 yıl önce

1.Osmanlı Devleti’nde toprağını üç yıl üst üste boş bırakan çiftçinin elinden toprağı alınır,bir başka çiftçiye verilirdi. Osmanlı devletinin bu uygulama ile elde etmek istediği  temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?   A)Üretimi sürekli hale getirmek B)Asker ihtiyacını masrafsız bir şekilde karşılamak C)Toprakları denetim altında tutmak D)Merkezi otoriteyi güçlendirmek E)Vergilerin daha kolay toplanmasını sağlamak    2.Osmanlı devletinde belirli bir veraset sisteminin olmaması taht kavgalarına neden olmaktadır.  Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde yapılan düzenleme...

2 yıl önce

Devlet Yönetimi -  Osmanlı Devleti'nin başına Al-i Osman diye adlandırılan Osmanlı ailesi dışında, başka bir sülaleden hükümdar getirilmemiştir. -Devletin başında her konuda en yetkili kişi olarak padişah bulunur.Osmanlı devleti padişah tarafından yönetildiğinden monarşik, din kurallarına göre yönetildiğinden teokratik bir devlettir. -Padişahların yayınladıkları fermanlarda ve diğer emirlerinde şeyhülislamdan fetva almak zorunda olmaları Osmanlı'da mutlak monarşinin olmadığını gösterir. Osmanlının kuruluşundan yıkılışına kadar Osmanlı Devletinde; Monarşi Teokrasi Meşrutiyet gibi yönetim şekilleri...

2 yıl önce

  TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREV YAPAN DİĞER GÖREVLİLER VE GÖREVLERİ   Muhtesip: Esnaf gruplarının sürekli denetleyerek, çarşı-pazar düzenini sağlamakla görevliydiler. Kapan Emini: Kapanlara gelen hububat, meyve, sebze, balık gibi ürünlerin vergilendirilmesi ve bunların adaletli bir şekilde dağıtımından sorumlu görevlilerdir. Beytülmal Emini: Bir beldede kamuya ait çıkarları korumakla yükümlü görevli. Gümrük ve Bac Eminleri: Kasaba ve şehirlerdeki çeşitli zanaat ve ticaret etkinliklerinin vergilerini toplamakla görevli kişilerdir   ÇIKMIŞ SORU:                                                                                I....

2 yıl önce

  a)KAPIKULU ASKERLERİ   1.KAPIKULU PİYADELERİ: Acemi Oğlanlar Ocağı: Devşirme kanununa göre toplanan Hristiyan çocuklar bu ocakta eğitilir,belli seviyeye geldikten sonra kabiliyetlerine göre bir üst sınıfa yükselirlerdi. Yeniçeri Ocağı:Kapıkulu Piyadeleri arasında en önemlisiydi.Bölüklere ayrılırdı.Komutanları Yeniçeri Ağası idi. Topçu Ocağı:Top döken, topçulukla ilgili malzemeleri hazırlayan ve savaşlarda topları kullanan sınıftır. Top Arabacılar Ocağı:Sefer sırasında topları savaş bölgesine götüren sınıftır. Humbaracı Ocağı:Havan topları ve el bombaları hazırlayan ve kullanan sınıftır.Topçu sınıfının...

2 yıl önce

  Osmanlı Devleti’nde ekonominin temelini,tarım,hayvancılık  ticaret ,esnaf ve zanaatkarlık  oluştururdu. TOPRAK SİSTEMİ: Osmanlı devletinde büyük ölçüde toprağın mülkiyeti devlete kullanma hakkı vatandaşa aittir.   NOT:Tımar sistemi, Osmanlı Devleti'nde hem askeri gücü, hem de ekonomik ve sosyal yapıyı doğrudan etkilemiştir.   ÇIKMIŞ SORU: Osmanlı ülkesinde, tımar sisteminin aşağıdakilerden hangisinin düzenli biçimde yürütülmesinde doğrudan etkili olduğu savunulamaz?   A) Güvenlik       B) Maliye       C) Ticaret      D) Askerlik        E) Tarım 2006 KPSS     CEVAP:C   TİCARET   Osmanlı Devleti ticaretin...

2 yıl önce

NOT:Osmanlı Devleti'nde toplum ırk esaslarına göre değil, düşünce ve inanç temellerine göre sınıflandırılmıştı.   Re'aya sınıfının en önemli kuruluşu esnaf teşkilatı olan "Loncalar" dı.   OSMANLI TOPLUMUNDA SOSYAL HAREKETLİLİK   A)-YATAY HAREKETLİLİK:   Bir toplumun ülke coğrafyası üzerinde çeşitli sebeplerle yer değiştirmesi (göç) olayına yatay hareketlilik denir.   a)-Kuruluş ve yükselme dönemlerinde yatay hareketlilik:   Bu dönemlerde yatay hareketlilik FETHEDİLEN yerlere doğru yerleşme (İSKAN) şeklinde görülür. Osmanlı Devleti bu dönemde Balkanlar'daki...

2 yıl önce

  Osmanlı Devletinde de diğer Türk İslam devletlerinde olduğu gibi hukuk,Şer’i ve Örfi olmak üzere ikiye ayrılır. Hukuk Alanında Yapılan Çalışmalar:   -Fatih Sultan Mehmet ilk defa örfi hukuk kurallarını toplayarak ilk kanunname olan Fatih Kanunnamelerini hazırladı. -Kanuni Sultan Süleyman ,Çıkardığı kanunlar ile Osmanlı adalet ve hukuk sistemini kurmaya çalışmıştır. Yargı hakkını kullanan kadılara,kazaskerlere gönderdiği "Adaletname" leri ile de ünlüdür. Kanuni adı da ,kanun yapma konusuna...

12
Yukarı Çık