DOLAR: 2.90 TL
EURO: 3.29 TL

Test Dışı Teknikler

2 yıl önce
548 kez görüntülendi

Resim bulunamadı

 

TEST DIŞI TEKNİKLER

Kendini Anlatma Teknikleri

Görüşme

Otobiyografi

Arzu-İstek Listesi

Zaman Çizelgesi

Problem tarama listesi

Anket

Öğrenci Tanıma Formu

Anı Defteri (Günlük)

 

Gözleme Dayalı Teknikler

Gözlem

Anekdot (vaka kaydı)

Gözlem Listeleri

Özellik Kayıt Çizelgeleri

Derecelendirme Ölçekleri

 

Sosyometrik Teknikler

(Başkalarının Kanılarına Dayalı Teknikler)

Kimdir Bu?

Sosyometri

Sosyogram

Sosyal Uzaklık Ölçeği

 

Drama ve Oyun Teknikleri

Psikodrama

Sosyodrama

Oyun Terapisi

 

Diğer Teknikler

Toplu Dosya

Vaka İncelemesi

Vaka Konferansı

Veli Konferansı

Ev Ziyaretleri

 

A.Kendini Anlatma Teknikleri

1.Görüşme: Yüzyüze gelen iki veya daha fazla kişinin, belli bir amaçla sözel ve sözel olmayan iletişim araç ve tekniklerini kullanmak suretiyle yarattıkları bir etkileşimdir. Görüşmeler, bilgi toplama amaçlı olabileceği gibi psikolojik yardım sağlama amaçlı da olabilir. Görüşme tekniği sık kullanılan bir tekniktir.(Sınıf rehber öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenler tarafından kullanılabilir.) Zaman ve emek bakımından ekonomik değildir. Görüşme subjektif bir teknik olmakla birlikte görüşmecinin bu tekniği uygulamadaki yeterliliği ile bu sınırlılık azaltılabilir. Görüşme tekniğinin kullanım alanı oldukça geniştir.

 

Görüşme, güdümlü ve güdümsüz,  yapıtlı ve yapıtsız olarak da yapılabilir:

 

Güdümlü görüşmede; görüşmeci (öğretmen) aktif, görüşülen(birey)pasiftir. Görüşmeyi yönlendiren görüşmecidir.

 

Güdümsüz görüşmede; görüşme sürecine ilişkin sorumluluklar paylaşılmıştır. Her iki taraf da aktiftir.

 

Yapıtlı görüşmede; görüşme sürecinde izlenecek yol önceden planlanır. Elde edilecek bilgilerin nasıl kaydedileceği, sorulacak soruların neler olacağı, hangi sıra ile sorulacağı, görüşmenin ne zaman, nerede ve ne kadar sürede yapılacağı belirlenmiştir.

 

Yapıtsız görüşme; görüşme süreci daha doğal ve esnektir. Görüşmeci soruları istediği zaman ve istediği biçimde sorar.

 

2.Anket: Belirli bir konuda, birçok kimsenin kişisel olarak görüşlerini, tutum ve duygularını saptama amacı ile düzenlenmiş bir soru formudur. Anket, öğrenciyi tanımada sıklıkla başvurulan bir tekniktir. Anket kullanımında hazır bir anket yerine amaca uygun yeni anketlerin hazırlanması tercih edilmelidir. Ankette yer alan toplam soru, anketi alan bireylerin fazla zamanını almayacak ancak kapsam geçerliliğini zedelemeyecek sayıda olmalıdır.

 

Anketler:

Gruplara uygulanabilir.

Bireylerle görüşülerek uygulanabilir.

Posta ile yollanarak uygulanabilir.

Telefon görüşmesi yaparak uygulanabilir.

Anketlerde her şeyden önce ,cevaplama güvenliğini ve katılma oranını yüksek tutmak için net ve yeterli bir açıklamaya gerek vardır.

Anketin kapsadığı alan ya da konu mutlaka sınırlı tutulmalıdır.

Ankette çok özel ve kişisel sorulardan kaçınmalıdır.

 

Anketlerde kullanılan sorular dört çeşide ayrılır:

 

Açık Uçlu Sorular: Bu tür sorularda bireye seçenekler verilmez ve sorunun cevabını yazması istenir. Ankette bu tip bir soru yazıp soruyu yazıp altında yeterince boş yer bırakılarak kişiden görüşlerini buraya yazmaları istenebilir. Fakat bu tür soruları değerlendirmek güçtür.

 

Kapalı Uçlu Sorular: Bu çeşit sorularda, sorulara verilebilecek cevaplar belirli seçeneklerle sınırlandırılmıştır.

 

İçinde “diğer” Seçeneği Bulunan Sorular: Bunlar kapalı uçlu sorulardır. Ancak sorunun niteliği gereği seçenekler tam olarak sunulamadığı için “diğer” seçeneği de konularak bireylerin seçeneksiz kalmamaları amaçlanır.

 

Derecelendirmeli  Sorular: Bu tür sorular da, soru ve seçenekler kapalı uçlu soru türüne benzer, ikisi arasındaki fark, derecelendirme türü sorularda, ölçülen nitelik ya da değişkenin anlık ve çokluğuna göre,soruya verilen seçeneklerin, dereceli olarak, azdan çoğa, ya da çoktan aza doğru sıralama olmasıdır.

 

3.Problem Tarama Listeleri: Problem tarama listeleri, bireylerin, sağlık ve bedensel gelişim, okul yaşamı, ev ve aile yaşamı, başkalarıyla ilişki kurma, kız ve erkek arkadaşlığı, gelecekteki öğrenim ve iş yaşamı, bireylerin kendi iç dünyası ya da benlik tasarımı gibi alanlarla ilgili sorunlarını genişliğini saptama, bireylerin ve grubun sorunlarının giderilmesi yönünde yardım etmeyi amaçlayan bilgi toplama bilgi araçlarıdır.

Problem tarama listelerindeki, problem maddeleri seçilirken, uygulanacağı grubun öğretim kademeleri, okulun özellikleri, bireylerin gelişim dönemleri dikkate alınmalıdır.

 

Örnek Sorular:

( ) Gözlerimden rahatsızım.

( ) Okulumuz çok gürültülü.

( ) Ailemin fazla baskısı beni sıkıyor.

( ) Ailem arzu ettiğim mesleğe girmemi istemiyor

Öğrenci  problem  olarak  gördüğü  maddenin başına (X) işareti koyar.

 

Uyarı: Problem tarama listelerinin sonuçları öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve veliler ile paylaşılabilir. Ancak sonuçların paylaşılmasında çok dikkatli olunmalıdır. Bir öğrencinin problemi öğrencinin rızası olmadan hiç kimse ile paylaşılmamalıdır.

 

4.Otobiyografi: Bireyin geçmiş ve şimdiki yaşantısı ile geleceğe ilişkin planlarını yazılı olarak anlatmasıdır.

Otobiyografide özel ve kişisel bilgilerin toplanması amaçlandığı için gizlilik ilkesine uyulmalıdır.

Otobiyografi yazdırılırken iki yol benimsenir. Bunlar:

 

Serbest Otobiyografi: Bireyin kendisi hakkında bir konuda istediği gibi serbestçe yazmasıdır.

 

Planlı  Otobiyografi: Bireyin sadece belirli bir konu etrafında, örneğin aile özgeçmişi, başkaları ile ilişkileri, ilgileri, geleceğe ilişkin kaygıları gibi konulardan biri hakkında serbestçe yazması istenir.

Otobiyografi uzunluğu; kişinin kendini anlatmaya istekli olduğunu gösterir.

Yazının düzeni; yazanın hangi konuları önce yazdığı, onun konulara verdiği önem sırasını yansıtır. Yazıdaki genel izlenim; yazının duygusal yönünü yansıtır (karamsarlık, mutluluk, öfke vb.).

 

Problem tarama listelerinin değerlendirme sonuçları aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılabilir:

Bir okulun eğitim programının yeniden düzenlenmesinde;

Okul psikolojik danışma ve rehberlik programının örgütlenmesinde ve geliştirilmesinde;

Bireylerin kendi problemlerini daha iyi anlamalarını sağlamada;

Psikolojik danışmaya ihtiyaç gösteren çok problemli öğrencilerin belirlenmesinde;

Psikolojik danışma sürecinin etkinliğinin artırılmasında;

Öğrencilerin problemlerinin yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik durum gibi değişkenler bakımından nasıl farklılaştığını incelemede kolaylıkla kullanılabilmektedir.

 

Otobiyografinin  yorumlanmasında  dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

Otobiyografinin uzunluğu ya da kısalığı,

Yazıdaki genel izlenim(mutluluk, karamsarlık, öfke, kızgınlık v.b.),

Anlatımdaki özen ve tutum,(yüzeysel ve baştan savmacı bir anlatım mı, istekli mi?)

Öyküde yer verilmeyen önemli olay ve kişiler

Otobiyografinin  genelindeki tutarsızlıklar

 

Otobiyografi yoluyla elde edilen bilgilerin geçerliğini ve güvenirliğini artırmak için;

Öğrencilere toplanan bilgilerin gizli kalacağını söylemek,

Öğrencileri otobiyografi yazdırmaya heveslendirmek,

Öğrenciye istediğinde otobiyografide belirtilen her hangi bir problemi için serbestçe görüşme imkanı ve fırsatı hazırlamak,

Öğrenciye yeteri kadar zaman vermek gerekir.

Otobiyografi öğrenci okula alışana kadar yazdırılmamalıdır.

 

Arzu-istek Listesi: Öğrencinin doyurulmamış gereksinimlerini, isteklerini, açığa vurmadığı duygularını, umut ve beklentilerini ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanan sorulardan oluşan bir tekniktir.

Öğrenciye sorulan sorular sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmaktadır.

Daha çok okul öncesi eğitim ve ilköğretim düzeyinde kullanılmaktadır.

 

Anı defteri(Günlük): Özellikle ergenlik çağında öğrencilerin, anılarını sıklıkla ve büyük bir gizlilik içinde yazdıkları gözlenen bir olgudur. Anı defteri öğrencilerin iç dünyalarını öğrenmede yararlı olabilmektedir.

Anı defteri, tam bir güven sağladıktan sonra öğrencinin izniyle, psikolojik danışman tarafından kullanılabilir.

 

 

7.Öğrenci Tanıma Formu: Öğrenci kişisel dosyasında yer alması gereken bilgileri bir bölümü, kısa bir sürede öğrenci tanıma formu aracılığı ile öğrencinin kendisinden ya da velisinden sağlanabilir niteliktedir.

Öğrenci tanıma formu doldurulmadan önce, öğrencinin ve velisinin güveni sağlanmış olmalıdır.

Öğrenci tanıma formu, formun doldurulduğu tarihi, öğrencinin kimliğini ve fotoğrafını, veli ve ev adresini, aile yapısını ve ilişkilerini, ekonomik ve sosyal durumunu, bedensel gelişimini, duygusal gelişimini, ilgilerini, geleceğe yönelik planlarını ve mesleki eğilimini, akademik eğitimini ve başarı durumunu, okul dışı etkinliklerini içerecek biçimde düzenlenmelidir.

Her okul kendi öğrencilerinin özelliklerini göz önüne alarak, öğretmenler ve psikolojik danışmanlar tarafından uygun bir öğrenci tanıma formu geliştirmelidir.

 

8.Zaman Çizelgesi: Bir bireyin günlük etkinliklerini saatleri ile bir çizelge üzerine not etmesini sağlamaya dönük bir etkinliktir.

Zaman çizelgesinin incelenmesi, bireyin davranış özellikleri hakkında bilgi edinilmesini sağlar.

Bu bilgilere dayanarak bireye gerekli eğitsel ve psikolojik yardımlar sağlanabilir.

Çizelgede her faaliyet hakkında öğrencinin duygu ve düşüncelerini yazacağı bir yerde bulunmaktadır. Bu kısım öğrencinin ilgi ve tavırlarını keşfetmede çok işe yarar.

Her çizelge bir günü temsil eder.

Bu çizelgede, her günün sonunda faaliyetler türlerine göre gruplandırılarak ve her birinin tüm gün içinde ne oranda bir yer tuttuğunun kaydedileceği bir bölüm de bulunmaktadır.

Her günün sonunda öğrenci o gün giriştiği faaliyet çeşitlerini gruplandırır.

Çizelgenin sonundaki özet kısmına bu faaliyet gruplarını kaydeder.

Her bir grubun aldığı toplam zamanı faaliyet türünün sonuna yazar.

O günkü bütün faaliyetlerin toplam zamanı içinde her bir grubun aldığı zaman oranı yüzde olarak bulunup yanındaki sütuna yazılır.

Böylece öğrenci o gün hangi tür faaliyete ne oranda zaman sarf etmiş olduğunu görür.

Zamanı etkili kullanıp kullanmadığı hakkında kendince bir değerlendirme yapar.

Uyarı: Zaman çizelgesi, bireyin zamanını nasıl kullandığını, ders çalışmaya ne kadar zaman ayırdığı, bireyin boş zamanını ve hobileri, sosyal faaliyetleri, mesleki eğilimleri ve faaliyetleri, beden ve ruh sağlığı hakkında bilgi verir. Aynı zamanda öğrenciyi "zamanı iyi ayarlama ve kullanma"   hususunda   bilinçlendirir.

 

Test Dışı Teknikler Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık